pl
pl en de

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

a)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARPACK POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Słubiach (69-100) Osiedle Przemysłowe 10a;

b)      kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: tel. +48 95 750 13 10
lub mailowo pod adresem email: biuro@arpack.pl, bądź pocztą tradycyjną pod adresem siedziby spółki;

c)      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Karoliny Olechnowicz. Z inspektorem można skontaktować się pisząc na adres mailowy iod@arpack.pl .

d)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach administrowania serwisem, oraz utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami poprzez formularz kontaktowy- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r; Dane naszych Klientów będą przetwarzane w celu realizacji umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;

e)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług;

f)        Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu IP przechowywane są jedynie do czasu zamknięcia przeglądarki, a dane podane przez Użytkownika podczas wypełniania formularza kontaktowego- nie dłużej niż to będzie niezbędne do przeprowadzenia kontaktu mailowego wynikającego z inicjatywy Użytkownika; Dane osobowe naszych Klientów będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy, a następnie przez maksymalnie 3 kolejne lata w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń wynikających z umowy, a dane księgowe przez okres 5 lat w celu wykonania ciążącego na administratorze obowiązku prawnego.

g)      Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich;

h)      Administrator nie będzie dokonywał profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych;

i)        Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

j)        Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

k)      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości realizacji usługi lub umowy;