pl
pl en de

Polityka Prywatności

Polityka prywatności / polityka cookies

WSTĘP:

Polityka prywatności serwisu skierowana jest do osób z niego korzystających, zwanych dalej Użytkownikami. Prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa). Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby której dane dotyczą (Użytkownika).

1. Dane gromadzone przez właściciela serwisu

·        Cookies (tzw. ciasteczka)

·        email

·        Imię i nazwisko

·        Numer telefonu

 

2. Sposób zbierania danych

Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer (cookies) lub podawane przez Użytkownika podczas wypełniania formularza kontaktowego (adres e-mail, imię i nazwisko).

 

3. Sposób wykorzystania danych

Dane Użytkowników wykorzystane są do celów administrowania serwisem, podjęciem kontaktu z Użytkownikami, którzy wypełnili formularz kontaktowy na stronie www. Dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom.

 

4. Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

a)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARPACK POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Słubiach (69-100) Osiedle Przemysłowe 10a;

b)      kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: tel. +48 95 750 13 10
lub mailowo pod adresem email: biuro@arpack.pl, bądź pocztą tradycyjną pod adresem siedziby spółki;

c)      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Karoliny Olechnowicz. Z inspektorem można skontaktować się pisząc na adres mailowy iod@arpack.pl .

d)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach administrowania serwisem, oraz utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami poprzez formularz kontaktowy- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r; Dane naszych Klientów będą przetwarzane w celu realizacji umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;

e)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług;

f)        Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu IP przechowywane są jedynie do czasu zamknięcia przeglądarki, a dane podane przez Użytkownika podczas wypełniania formularza kontaktowego- nie dłużej niż to będzie niezbędne do przeprowadzenia kontaktu mailowego wynikającego z inicjatywy Użytkownika; Dane osobowe naszych Klientów będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy, a następnie przez maksymalnie 3 kolejne lata w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń wynikających z umowy, a dane księgowe przez okres 5 lat w celu wykonania ciążącego na administratorze obowiązku prawnego.

g)      Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich;

h)      Administrator nie będzie dokonywał profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych;

i)        Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

j)        Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

k)      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości realizacji usługi lub umowy;

 

5. Polityka korzystania przez serwis z plików cookies (ciasteczek).

a) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

b) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu

c) Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i służą do celów funkcjonalnych.

d) Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu. "

e) W ramach Serwisu stosowane tylko cookies: „sesyjne”  (session cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

f) W ramach Serwisu stosowane są pliki cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; ◦„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 

 6.  Zabezpieczenie danych  użytkowników w Serwisie

Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest Polityce Bezpieczeństwa (ochrony danych osobowych) właściciela serwisu. W szczególności stosowane są następujące zabezpieczenia:

a) Dane pobierane automatycznie przez serwer są zabezpieczone poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu

b) Dane pobierane od użytkowników podczas procesu rejestracji są zabezpieczone protokołem SSL oraz  poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu

c) dostęp do administrowania serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania

 

7. Informacje dotyczące zmian w polityce prywatności

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści polityki prywatności.